Regulamin

korzystania ze strony internetowej oraz usług świadczonych drogą elektroniczną

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. w Olsztynie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1
Definicje

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone Usługi, oraz podmiot, korzystający ze Strony Internetowej;

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
Freedom – oznacza Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Targ Rybny 14. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000888843, NIP: 739 381 70 77, kapitał zakładowy: 50.000 zł
Strona Internetowa – oznacza stronę internetową Freedom, działającą w domenie www.freedom.pl;
Usługi – usługi świadczone droga elektroniczną przez Freedom, wymienione w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu;
Współpracownik Freedom – osoba współpracująca z Freedom, której wizytówka umieszczona została na Stronie Internetowej;
Partner – osoba lub podmiot, z którym Freedom zawarła umowę franchisingową,
Współpracownik Partnera Freedom – osoba współpracująca z Partnerem, której wizytówka umieszczona została na Stronie Internetowej.

§ 2
[Postanowienia ogólne]
Freedom dołoży starań, aby korzystanie ze Strony Internetowej oraz z Usług było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkowników Strony Internetowej lub Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
Freedom oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie ze Strony Internetowej oraz z Usług może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
Wszelkie prawa do Strony Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do Strony Internetowej, prawa autorskie związane z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi na Stronie Internetowej, jak również informacje na niej publikowane należą do Freedom. Udostępnianie, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie inne niż do celów niż na własny użytek, w szczególności wykorzystywanie ich do celu związanego z jakąkolwiek działalnością komercyjną – jest zabronione.
Zasady ochrony Danych Osobowych oraz wszelkie informacje o plikach cookies zamieszczone są w Polityce prywatności.
Wszelkie artykuły zamieszczone w zakładce Blog, znajdującej się na Stronie Internetowej, a zawierające porady, wyrażają popartą doświadczeniem opinię autora artykułu, przy czym Freedom nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach osób, które zastosowały się do przedstawionych w artykule sugestii. W celu uzyskania wiążącej informacji należy skontaktować się z osobami posiadającymi wiedzę specjalistyczną w danym zakresie.

§ 3
[Usługi świadczone drogą elektroniczną]

Freedom świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:
Newsletter,
Formularz Kontaktowy Ogólny,
Formularz Kontaktowy Szczególny.
Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Freedom na Stronie Internetowej. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia, iż jest zainteresowany zawarciem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newslettera. Z chwilą aktywacji linku przez Użytkownika zawarta zostaje umowa o świadczenie w/w usługi drogą elektroniczną.
Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez Freedom na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości zawierających informacje o ofertach oraz usługach oferowanych przez Freedom, a ponadto artykułów związanych z branżą nieruchomości. Każdy Newsletter kierowany do Użytkownika zawiera m.in.: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające tematykę Newslettera oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z w/w usługi wraz z linkiem dezaktywującym tę usługę. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z usługi Newslettera poprzez kliknięcie linku dezaktywującego usługę Newsletter.
Usługa Formularz Kontaktowy Ogólny polega na wysłaniu za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości do Freedom. 
W celu skorzystania z w/w usługi Użytkownik:
wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Freedom. Freedom:
skontaktuje się z Użytkownikiem w najbliższym dniu roboczym lub
prześle formularz kontaktowy Partnerowi, który skontaktuje się z Użytkownikiem w najbliższym dniu roboczym;
w formularzu kontaktowym zadaje pytanie, na które jest mu na bieżąco udzielana odpowiedź,
Do zawarcia umowy o świadczenie w/w usługi dochodzi z chwilą wysłania przez Użytkownika wiadomości do Freedom za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Usługa Formularz Kontaktowy Szczególny polega na wysłaniu za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości do wybranego współpracownika Freedom lub wybranego współpracownika Partnera Freedom. W celu skorzystania z w/w usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony pod wybraną ofertą dotyczącą nieruchomości lub pod wizytówką danej osoby i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do wybranego współpracownika Freedom lub wybranego współpracownika Partnera Freedom. Adresat korespondencji skontaktuje się z Użytkownikiem w najbliższym dniu roboczym.
Do zawarcia umowy o świadczenie w/w usługi dochodzi z chwilą wysłania przez Użytkownika wiadomości do wybranego współpracownika Freedom lub wybranego współpracownika Partnera Freedom za pośrednictwem formularza.
Freedom jest uprawniona do zablokowania dostępu do Usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Freedom lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, oraz za powyższym przemawiają względy bezpieczeństwa (np. konieczność zapobieżenia działaniom hakerskim Użytkownika) Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych
§ 4
[Postanowienia końcowe]

Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym w każdym czasie, bez podawania przyczyny, informując o powyższym drugą Stronę za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W każdym czasie Freedom jest uprawniona do dokonywania takich zmian Regulaminu, które nie ingerują w we wzajemne prawa i obowiązki Freedom i Użytkownika. O dokonaniu zmian regulaminu w powyższym zakresie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Użytkownik każdorazowo związany jest Regulaminem obowiązującym w dniu zawarcia umowy o świadczenie Usług.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy k.c.